Warunki Subskrypcji Newslettera

Wyrażając chęć subskrypcji Newslettera platformy AgricoNetwork przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail.

Jego podanie jest dobrowolne, ale bez tego Seth Software Sp. z o. o. nie może Pana/Pani zarejestrować w bazie mailingowej i przekazać interesującej Pana/Panią informacji. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę.

W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pana/Pani Newslettera jest Seth Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 36-060 Głogów Małopolski, ul. Strefowa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000114098, NIP: 813-27-09-001,  REGON: 690512599.

Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e -mail: dpo@seth.software

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres wydawania wybranego Newslettera. Godząc się na wysyłkę Newslettera wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie na Pana/Pani adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Seth Software Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia określonych danych osobowych, w przypadku przetwarzania przedmiotowych danych przez Seth Software Spółka z o.o. w sposób zautomatyzowany, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę na przetwarzanie tych danych może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: dpo@seth.software. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem.

Serwis agriconetwork.com może przekazywać zagregowane i zanonimizowane dane subskrybentów w celach prowadzenia statystyk oraz badań marketingowych. Serwis nie będzie przekazywał do innych podmiotów personalizowanych danych osobowych subskrybenta.

Do kwestii nieuregulowanych w Warunkach Subskrypcji Newslettera zastosowanie znajduje Polityka prywatności i Polityka cookies serwisu agriconetwork.com.

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.